Атомная энергетика основные проблемы и перспективы развития
Страница 6

11) бере участь у формуваннi та проведеннi iнвестицiйної полiтики в ядерно-промисловому комплексi виходячи з прiоритетних напрямiв структурної перебудови економiки;

12) координує i забезпечує проведення державної полiтики щодо фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, здiйснює методичне керiвництво i контроль за їх дiяльнiстю iз зазначених питань;

13) розробляє та затверджує в установленому порядку галузевi стандарти, фiнансово-економiчнi та iншi нормативи;

14) бере участь у формуваннi та реалiзацiї антимонопольної полiтики як у цiлому, так i за вiдповiдними напрямами (демонополiзацiя економiки, розвиток конкуренцiї, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

15) вживає заходiв, спрямованих на вдосконалення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, захист iнтересiв пiдприємств галузi на зовнiшньому ринку, формує основнi напрями спiвробiтництва з зарубiжними країнами у сферi ядерно-промислового комплексу;

16) у межах своєї компетенцiї представляє i захищає iнтереси України щодо розв'язання проблем мирного використання атомної енергiї в Мiжнародному агентствi з атомної енергiї (МАГАТЕ), в iнших мiжнародних органiзацiях та їх органах;

17) у межах своїх повноважень бере участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України, укладає в установленому порядку мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру, готує пропозицiї щодо укладення, денонсацiї мiжнародних договорiв України;

18) забезпечує виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави у межах повноважень, визначених законодавством;

19) вносить у встановленому порядку пропозицiї про вдосконалення законодавства з питань оподаткування, визначення особливостей приватизацiї, демонополiзацiї та кредитування пiдприємств, установ та органiзацiй ядерно-промислового комплексу;

20) забезпечує в межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики з питань органiзацiї працi, заробiтної плати та соцiального захисту працiвникiв ядерно-промислового комплексу;

21) забезпечує у межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики у сферi охорони працi, ядерної, радiацiйної та пожежної безпеки, здiйснює методичне керiвництво та контроль за дiяльнiстю пiдприємств, установ та органiзацiй ядерно-промислового комплексу з цих питань;

22) бере участь у проведеннi державної полiтики у сферi зайнятостi населення, вживає заходiв щодо забезпечення ядерно-промислового комплексу висококвалiфiкованими працiвниками;

23) здiйснює вiдповiдно до законодавства України функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння;

24) забезпечує у межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики з питань державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням у центральному апаратi, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

25) органiзовує та проводить державну експертизу з питань, вiднесених до його компетенцiї;

26) органiзовує роботу з оперативного усунення наслiдкiв надзвичайних ситуацiй на об'єктах ядерно-промислового комплексу;

27) координує виконання робiт, пов'язаних з перетворенням об'єкта "Укриття" в екологiчно безпечну систему;

28) виступає замовником проектних робiт, координує замовлення обладнання та послуг на всiх етапах життєвого циклу об'єктiв ядерно-промислового комплексу та забезпечення їх реконструкцiї та модернiзацiї;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17