Атомная энергетика основные проблемы и перспективы развития
Страница 3

2) розробляє концепцiю розвитку паливно-енергетичного комплексу, цiльовi програми перспективного розвитку науки, технiки i технологiї;

3) визначає державне пiдприємство для здiйснення централiзованого диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння об'єднаною енергетичною системою України;

4) бере участь у розробленнi проектiв Державної програми економiчного i соцiального розвитку України, Державного бюджету України;

5) вживає заходiв, спрямованих на вдосконалення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

6) в межах своєї компетенцiї бере участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України, укладає мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру;

7) бере участь у формуваннi та реалiзацiї антимонопольної полiтики як у цiлому, так i за вiдповiдними напрямами (демонополiзацiя економiки, розвиток конкуренцiї, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

8) забезпечує виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави у межах повноважень, визначених законодавством;

9) здiйснює у межах своєї компетенцiї функцiї державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї, а також за додержанням вимог технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання об'єктiв електроенергетики, пiдключених до об'єднаної енергетичної системи України;

10) забезпечує проведення державної полiтики у сферi енергозбереження, бере участь у розробленнi програм з енергозбереження та здiйснює контроль за їх виконанням;

11) забезпечує проведення державної полiтики з питань органiзацiї працi, заробiтної плати та соцiального захисту працiвникiв паливно-енергетичного комплексу;

12) забезпечує у межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики у сферi охорони працi, пожежної безпеки й охорони довкiлля, здiйснює методичне керiвництво та контроль за дiяльнiстю пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з цих питань;

13) забезпечує проведення державної полiтики у сферi зайнятостi населення, вживає заходiв щодо забезпечення паливно-енергетичного комплексу висококвалiфiкованими працiвниками;

14) здiйснює вiдповiдно до законодавства України функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння;

15) забезпечує у межах своєї компетенцiї проведення державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням у центральному апаратi Мiнiстерства та на пiдприємствах, що належать до сфери його управлiння;

16) формує i координує проведення державної науково-технiчної та iнвестицiйної полiтики в паливно-енергетичному комплексi виходячи з прiоритетних напрямiв структурної перебудови економiки, може виступати замовником науково-технiчних дослiджень;

17) органiзовує науково-технiчну, iнформацiйну дiяльнiсть, пропаганду досягнень i передового досвiду, видавничу дiяльнiсть, сприяє створенню i впровадженню сучасних iнформацiйних технологiй та комп'ютерних мереж у паливно-енергетичному комплексi;

18) здiйснює в установленому порядку контроль за дiяльнiстю вiдповiдних структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй;

19) здiйснює iншi функцiї, пов'язанi з виконанням покладених на нього завдань.

5. Мiненерго України має право:

представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладення мiжнародних договорiв України;

одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, документи, матерiали, статистичнi данi, необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцiї.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17