Атомная энергетика основные проблемы и перспективы развития
Страница 5

Дiяльнiсть Держатому України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстерство енергетики України.

Держатом України забезпечує проведення державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та поводження з радiоактивними вiдходами до передачi їх на захоронення (тобто у сферi ядерно-промислового комплексу).

2. Держатом України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, цим Положенням, а також наказами Мiнiстерства енергетики України. У межах своїх повноважень Держатом України органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю.

Держатом України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї про вдосконалення законодавства i вносить їх у встановленому порядку на розгляд Президентовi України, Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Мiнiстерством енергетики України.

3. Основними завданнями Держатому України є:

державне управлiння у сферi використання ядерної енергiї та поводження з радiоактивними вiдходами до передачi їх на захоронення;

участь у формуваннi та забезпечення проведення державної полiтики у сферi ядерно-промислового комплексу;

створення ядерно-паливного циклу України;

сприяння розвитку ринку електричної енергiї.

4. Держатом України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) прогнозує розвиток виробничої, науково-технiчної, трудової, соцiальної, фiнансової та iнших сфер дiяльностi у ядерно-промисловому комплексi;

2) розробляє концепцiю розвитку ядерно-промислового комплексу, цiльовi програми перспективного розвитку науки i технiки в цiй сферi, бере участь у прогнозуваннi виробництва електричної i теплової енергiї;

3) планує, розробляє i впроваджує в межах своєї компетенцiї державнi програми з використання ядерної енергiї, пiдвищення ядерної та радiацiйної безпеки;

4) розробляє комплекс заходiв, спрямованих на поглиблення економiчної реформи, готує пропозицiї про вдосконалення механiзму регулювання розвитку ядерно-промислового комплексу, його структурної перебудови, соцiального захисту працiвникiв, охорони працi, пожежної та екологiчної безпеки;

5) розробляє та органiзовує виконання комплексної програми створення ядерно-промислового циклу, а також програм поводження з вiдпрацьованим ядерним паливом, тимчасового i довгострокового зберiгання радiоактивних вiдходiв, зняття з експлуатацiї реакторних установок та iнших об'єктiв ядерно-промислового комплексу;

6) здiйснює в межах своєї компетенцiї координацiю дiяльностi, пов'язаної iз забезпеченням виведення з експлуатацiї об'єктiв ядерно-промислового комплексу;

7) органiзовує безпечне поводження з радiоактивними вiдходами на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, до передачi цих вiдходiв на захоронення;

8) органiзовує функцiонування державної системи облiку радiоактивних вiдходiв на пiдприємствах, установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, а також сховищ таких вiдходiв;

9) координує дiяльнiсть iз пiдвищення рiвня безпеки об'єктiв ядерно-промислового комплексу, а також створення системи заходiв щодо лiквiдацiї аварiй на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, джерелах iонiзуючого випромiнювання та iнших об'єктах ядерно-промислового комплексу;

10) вживає заходiв, спрямованих на додержання в ядерно-промисловому комплексi вимог законодавства про охорону довкiлля;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17